1. Tillämplighet

Detta avtal (”Avtalet”) beskriver de villkor som gäller för köp på www.cvcenter.se (”Webbplatsen”) och dess underdomäner. Dessa tjänster tillhandahålls av CV-Sverige AB (”CV-Sverige ”), org. nr. 556890-9047.

2. Beställning

I och med beställning av tjänster via Webbplatsen har avtal tecknats mellan kund och CV-Sverige. CV-Sverige åtar sig att leverera beställda tjänster. Kunden åtar sig att tillhanda hålla information för att möjliggöra leverans. När kunden fått utkast har denne en kalendervecka på sig att inkomma med önskemål om ändringar. Därefter levereras färdig version. Samtliga dokument sparas i 6 månader efter leverans. Under denna tid kan kund begära ut kopia på cv och brev.

3.  Distans- och hemförsäljningslagens 2 kap 11 §
Genom denna beställning så samtycker du som kund till att vi påbörjar fullgörandet av denna tjänst under ångerfristen. Fullgörandet påbörjas omedelbart efter beställning och av denna anledning finns ingen ångerrätt vid köp hos CV-Sverige enligt 2 kap 11 § i distans- och hemförsäljningslagen.

4. Betalning

Vi fakturerar med 10 dagars förfallotid via e-post faktura och tillämpar ränta enligt lag vid förseningar.